Työtapaturmien vähentäminen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden aloittaminen Tuusulan kunnan työntekijöiden keskuudessa, aloite

Aloite tehty: 12.05.2014
Aloitteen tekijä: Huuhtanen Pasi / Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Tyyppi: Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe: Käsitelty

Me allekirjoittaneet teemme aloitteen työtapaturmien vähentämisestä ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden aloittamisesta Tuusulan kunnan työntekijöiden keskuudessa. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. jo tapahtuneiden tapa-turmien jälkiselvittely ja tapaturman aikaansaaneiden tekijöiden poistaminen/minimointi. Lisäksi toivoisimme otettavan käyttöön läheltä piti tapaturmajärjestelmän. Mikäli sellainen jo käytössä tulisi selvittää, miksei järjestelmä ole vähentänyt työtapaturmien määrää, vaan työtapaturmien kasvu jatkunut entisestään.

Perusteet: henkilöstökertomuksen 2013 perusteella on havaittavissa vuonna 2012 alkanut työtapaturmien voimakas lisääntyminen. 2012 työtapaturmia kirjattiin 78 kpl aiemman vuoden 65 kpl sijaan. Korvauspäivät kohosivat 269 korvauspäivästä 682 korvauspäivään eli yli kaksinkertaisiksi. 2013 kirjattiin 97 työtapaturmaa, jossa kasvua 24 % ja vuoteen 2011 verrattuna peräti 50 %. Kehitys on todella huolestuttava, koska vuoden 2011 jälkeen työtapaturmat ovat olleet laskusuunnassa valtakunnantasolla. Vuoden 2013 työpäivien lukumäärä vähennettynä vuosilomilla oli 215 pv eli Tuusulassa tapahtui työtapaturma joka toinen työpäivä. Työtapaturmat aikaansaavat huomattavia taloudellisia menetyksiä ja henkilökohtaisella tasolla henkiset ja taloudelliset menetykset vielä vakavampia.”

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 12.5.2014 § 69: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 13.5.2014: Henkilöstöyksikköön valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 9.3.2015 § 130: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 11.5.2015 § 69: Aloite käsitelty

Vastaus

Tuusulan kunnan työsuojelun toimintaohjelmakauden 2014–2017 erityisiksi tavoitteiksi on kirjattu muun muassa työsuojeluorganisaation ja palveluorganisaatioiden välisen työsuojelun yhteistoiminnan toimintamallien ja -kulttuurin kehittäminen, sekä vaarojen arvioinnin toimintamallin kehittäminen ja sähköisten työkalujen hyödyntäminen. Osana kunnan ICT-kehitysohjelmaa vaarojenarviointi, väkivalta sekä uhkatilanteista ilmoittaminen siirretään sähköiseen muotoon vuoden 2015 aikana. Tällä hetkellä käytössä ei ole sähköistä ilmoittamistapaa, mutta työsuojelupäällikkö on yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa tavannut eri ohjelmistotoimittajia ja vertailu on parhaillaan käynnissä, jotta toimivin sekä kustannustehokkain järjestelmä saadaan käyttöön.

Kunnan työhyvinvointiohjelman yhtenä pitkän aikavälin tavoitteena tulee olemaan työturvallisuuden parantaminen. Työturvallisuuden lisäämiseksi toimintaa kehitetään proaktiiviseksi ja otetaan käyttöön mm. ennakoivia mittareita, joita ovat mm. turvallisuushavaintojen määrät, vaarojen arviointien lukumäärät, työpaikkaselvitykset sekä ergonomiakäynnit. Tunnuslukuja seurataan tiiviisti ja yhteistyötä tapaturmayhtiön, työterveyshuollon että työsuojelun kanssa tiivistetään. Työsuojeluorganisaatio on edustettuna myös sisäilmatyöryhmässä ja toimii omalta osaltaan sen eteen, että kunnan työntekijöillä on terveelliset ja turvalliset työolot.

Työtapaturmien määrä on lisääntynyt kunnassa kappalemäärällisesti. Tämä johtuu osin tilastointitavasta ja siitä, että kaikki työtapaturmat, myös ne joista ei aiheudu kustannuksia tai sairauspoissaoloja kirjataan työtapaturmaksi. Vuosi 2013 oli tapaturmatilastoissa kalliimpi kuin edeltäneet vuodet, sillä ko. vuonna tapahtui muutamia yksittäisiä työtapaturmia, joista aiheutui pitkiä sairauspoissaoloja, jotka lisäsivät kustannuksia. Tapaturmaeläkkeeseen johtaneita työtapaturmia ei ole syntynyt.

Vuonna 2014 työtapaturmien kappalemäärät lisääntyivät, mutta tapaturmista aiheutui 80% vähemmän korvauspäiviä kuin vuonna 2013 ja 50% vähemmän kuin v. 2012. Rahassa mitattuna kustannukset pienenivät yli 80.000 €. Ts. vaikka yksittäisten tapaturmien määrä on lisääntynyt, olivat ne lievempiä kuin edeltäneenä vuonna.

Tapaturmataajuuden mukaan (TRIF=tapaturmien määrä/milj. työtuntia) Tuusula on selvästi vakuutusyhtiön vastaavan toimialan vertailutaajuutta alempana, vaikkakin trendi on ollut nouseva. Tuusula TRIF 2102:17 (VT 29), 2013:19 (VT 34), 2014:23 (VT ei saatavilla). Kunta-alan työturvallisuus on valtakunnallisesti heikentynyt, ollen nykyisin jopa heikompi kuin teollisuudessa tai rakennusalalla. Tilastojen valossa Tuusulan kunnalla on työtapaturmien määrät kohtuullisen hyvin hallinnassa, mutta työturvallisuuden eteen on tehtävä aktiivisesti ja tarmokkaasti töitä mm. niillä keinoin, jotka ovat aiemmin kerrottu. Lisäksi väkivaltatilanteiden torjuntaan tulee kiinnittää enenevässä määrin huomiota.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa